Updated : 27 Apr 2022

Laura May-Lung CHA (Chairman)

Apurv BAGRI 

CHEAH Cheng Hye 

Rafael GIL-TIENDA 

HUNG Pi Cheng, Benjamin

ZHANG Yichen